26 آوریل 2019
cement base - Water Proof Material

Protecting cement coat

26 آوریل 2019
Fiber glass sheet

Fiber Sheet – F1

26 آوریل 2019
عایق پلیمری بام - لایه ۲ - ضد باکتری و اسید

WP -Twin Component – L2

26 آوریل 2019
عایق پلیمری بام سبز - لایه اول

WP -Twin Component – L1