25 دسامبر 2017

گیاه آگاو

مشخصات آگاو: آگاو گیاهی است دائمی ، همیشه سبز تا ۷٫۵ متر رشد می کند معمولا بدون ساقه برگهای آن ریشه ای است یعنی بطور گروهی مستقیما از ریشه خارج […]