بام سبز شیب دار

parallax background
 

بام سبز شیب دار  :

هر بام شیب‌داری قابلیت تبدیل به بام سبز را دارد. اگر درجه شیب بام سبز زیر ۴۵ درجه باشد امکان استفاده از تکنیک‌های بام سبز شیب‌دار می‌باشد. بام‌های با شیب بیش از ۴۵ درجه را باید با استفاده از تکنولوژی‌های مربوط به دیوار سبز انجام داد. در صورتی که بام سبز شیب دار بخواهد به روش متراکم اجرا شود، نیاز به ساختارها و استراکچر متفاوتی می‌باشد. در غیر این صورت برای بام سبزهای شیب دار گسترده می‌توان از برخی سیستم‌های لایه بندی بام سبزهای مسطح ولی با کمی قابلیت‌های بیشتر از جمله نگه دارنده‌های بستر کشت استفاده نمود. بام‌های سبز مسطح به بام‌هایی گفته می‌شود که شیب آنها بین ۳ تا ۱۰ درجه باشد. جهت محاسبه شیب و ساختار می‌توان از چارت و شکل زیر استفاده نمود.

فرمول محاسبه بام سبزشیبدار

قابلیت‌های ساختاری بام سبز شیب دار :

متریال و استراکچرهای مورد نیاز بام سبزهای شیب دار ارتباط مستقیم به ساختار نوع بام سبزی دارد که قصد داریم بر روی بام شیب دار اجرا نماییم. شرکت ویدکو محصولات متنوعی در این بخش برای اجرای بام سبزهای شیب دار را دارا می‌باشد. بام سبزهای شیب دار متراکم نیاز به ساختارهای نگهدارنده استیلی ویژه و تکنیک‌های متفاوت می‌باشند.

parallax background

مزایای بام سبز شیب دار

 • Protection of the waterproofing System. So, the vegetation helps to counteract the harmful effect of sunlight and rain on the waterproofing system. This protects the waterproofing system and it increases its lifetime.
 • the vegetation helps to reduce the noise from the surrounding area.
 • the green roof system slows down rainwater runoff during peak loads.
 • unlike concrete and normal roofs, Extensive Green roofs do not fully convert solar energy into heat, and make it into water vapor instead. This has a cooling effect on the surrounding area specially on the last floor of the building.
 

Characteristics

 • Permanent solution for green pitched roofs without a specialized Anti-Slip System.
 • For roof lengths greater than 6 m, an Anti-Slip System might have to be used.
 • Varied substrate depths and vegetation forms possible.
 • Generally suitable for the inverted roof; if applicable, minimum load for the wind up-lift protection has to be considered.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Weight *

from about 100 kg/m² or 1.0 KN/m²

Build-up depth

from 80 mm

Roof pitch

5-45° (9-100 %)

Vegetation form

sedum (herbs-grasses)

Water retention

40-60 %

Discharge coefficient

Cs=0.4-0.6

Water storage

approx. 30 l/m²

Fact Chart

 • Weight 20%
 • Cost per meter 20%
 • Maintenance costs30%
 • Ecological value30%
 • plant variety60%