ماهونیا در بام سبز

19 ژوئن 2018

ماهونیا

مشخصات ماهونیا: درختچه ای همیشه سبز است که برگهای پر مانند خاردار بزرگ دارد .سطح رویی برگها سبز- آبی  مایل به خاکستری و سطح زیرین برگ سبز مایل به زرد […]